Magne Omsorgsfastigheter AB

Magne Omsorgsfastigheter AB har som affärsidé att uppföra och förvalta grupp- eller LSS boenden.
Magne Omsorgsfastigheter AB äger fastigheten Ruletten 29. Fastigheten färdigställdes 2011 och innehåller ett gruppboende med sex lägenheter jämte gemensamhetslokaler som kök, matsal, vardagsrum samt personal- och administrationsutrymmen. Sollentuna kommun är hyresgäst som f.n. har uppdragit åt Olvia Omsorg AB att sköta driften.